Завршни сметки

Завршна сметка за 2022 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2022 на Дом на култура „Лазар Софијанов“
Завршна сметка за 2022 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2022г

Завршна сметка за 2022 год -Сметка за про чиста околина

Завршна сметка за 2022 год-Набавка на машина за чистење на улици-метларка

Завршна сметка за 2022 год-Орган на општина Кратово

Завршна сметка за 2022 год-Финансиска поддршка за ЕЛС

Завршна сметка за 2022год -Едношалтерски систем

Завршна сметка за 2022год-Буџет на општина Кратово

Завршна сметка за 2022год-Изработка на стратегија за развој на туризмот

Завршна сметка за 2022год-Набавка на возило за квалитетни услуги

Завршна сметка за 2022год-Наменска дотација

Завршна сметка за 2022год-Општина Кратово -ОИК

Завршна сметка за 2022год-Проект креирање можности за работа за сите 4УНДП

Завршна сметка за 2022год-Реконструкција на постојна улица

Завршна сметка за 2022год-Сметка за вработување

Завршна сметка за 2022год-Сметка за наменска дотација ТППЕ

Завршна сметка за 2022год-Сметка за обезбедување на вода во с.Коњух

Завршна сметка за 2022год-Сметка за патишта

Завршна сметка за 2022год-Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово

Образложение кон финансиските извештаи на о. Кратово за 2022 година

 

Завршна сметка за 2022 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2021 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2021 на ЈОУДГ „Царка Андреевска
Завршна сметка за 2021 на Општина Кратово
 Завршна сметка на Буџетот на Општина Кратово за 2021

Завршна сметка на Буџет на општина Кратово за 2021 година

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за за агенција за вработување на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Буџет на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за квалитетни услуги на граѓани

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за набавка на машина за чистење на улици – метларка на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за наменска дотација на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за ОИК на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за орган

Завршна сметка за 2021 година- Сметка за ЈП државни патишта на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за реконструкција на улица Гоце Делчев

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за наменска дотација ТППЕ на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за проект креирање можности за работа за сите 4 УНДП на општина Кратово

Завршна сметка за 2021 година – Сметка за проект чиста околина

Завршни сметки 2021

Завршна сметка за 2021 на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на ЈП „Кратово“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на Општина Кратово
Завршна сметка на Буџетот на општина Кратово за 2020 година

Завршна сметка за 2020 година – Буџет на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Орган на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за агенција за вработување на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за ЈП за државни патишта на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за набавка на машина за чистење на улици – метларка на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за наменска дотација на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за наменска дотација ТППЕ на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за ОИК на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за проект креирање можности за работа за сите 4 УНДП на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за реконструкција на постојна улица, изградба на локален пат и изградба на паркинг на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 година – Сметка за финансиска поддршка на ЕЛС сл.весник 209-18 на општина Кратово

Завршна сметка за 2020 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2020 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2020 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2019 на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово
Завршна сметка за 2019 на ЈП Кратово
Завршна сметка за 2019 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за финансиска поддршка на ЕЛС сл.веснк 209-18 на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за реконструкција на постојна улица, изградба на локален пат и паркинг на о.Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за проект креирање можности за сите 4 УНДП на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за ОИК на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за наменска дотација на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за наменска дотација – ТППЕ на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за ЈП за државни патишта на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Сметка за Агенција за вработување на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Орган на општина Кратово

Завршна сметка за 2019 г – Буџет на општина Кратово

Биланс на приходи

Биланс на расходи

Годишен извештај за Буџетот на Општина Кратово за 2019г.

Посебен дела на завршна сметка

Фискална за 2019

Завршна сметка за 2018 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2018 година – Буџет на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Орган на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за наменска дотација на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за наменска дотација – ТППЕ на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за Агенција за вработување на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за Едношалтерски систем на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за ЈП за државни патишта на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за Финансиска поддршка на ЕЛС на општина Кратово

завршна сметка за 2018 година – Сметка за ОИК на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за програма форуми во заедниците на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за изградба на градски пазар на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за изградба на таложник за сурова вода а Црн Врв на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за инфо точка за запознавање на природата во село Каврак на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за изградба на градски пазар на општина Кратово

Завршна сметка за 2018 година – Сметка за реконструкција на постојна улица, изградба на локален пат и изградба на паркинг на општина Кратово

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top