Вработени во Општина Кратово

 

                Реден

број

 

Име и презиме Назив на работно место Е- мејл адреса Телефон
 

1

Радмила С. Китанова Секретар на Општина Кратово radmila_stojkova@opstinakratovo.gov.mk 071/211-487

 

 

2

 

Орце  Петковски

Советник инспектор – Овластен градежен инспектор

Одделение за инспекциски надзор

orce_petkovski@opstinakratovo.gov.mk 071/379-465
 

3

 

 

Иван  Пешевски

Советник инспектор – Овластен комунален  инспектор

Одделение за инспекциски надзор

ivan_pesevski@opstinakratovo.gov.mk 071/436-279
 

4

 

 

Цане Анчов

Раководител на Одделение за урбанизам,комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР  cane_ancov@opstinakratovo.gov.mk 071/379-291
 

5

 

 

Иван Ивановски

Соработник за следење на меѓународни проекти

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР

ivan_ivanovski@opstinakratovo.gov.mk 071/379-468

 

 

6

 

 

Тони  Иванов

Референт – Комунален редар за патишта, улици и јавно осветлување

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и ЛЕР

toni_ivanov@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.110

 

7

Весна Петровска Советник за Буџетска контрола Одделение за финансиски прашања vesna_petrovska@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.107

 

8

 

Љубинка Трифуновска

Соработник за сметководство Одделение за финансиски прашања  ljubinka_trifunovska@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.107

 

9

Мишо  Киров Самостоен референт  Даночен  извршител                                  Одделение за финансиски прашања miso_kirov@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.105

 

10

 

 

Катерина  Пешевска

Советник за општи дејности

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

katerina_pesevska@opstinakratovo.gov.mk 070/757-777

 

 

11

 

 

Маја Крстевска

Помлад соработник за Односи со јавноста и информирање

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.101

 

12

 

 

Драган Зафировски

Помлад соработник за здравствена, социјална и детска заштита

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

dragan_zafirovski@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.112

 

13

Орце  Николовски Самостоен референт Архивар

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

orce_nikolovski@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.108

 

14

 

 

Јасминка Крстевска

Помлад соработник за  Управување со човечки ресурси

Одделение за управување со човечки ресурси

jasminka_krstevska@opstinakratovo.gov.mk 070/782-988
 

15

 

 

Влатко Спировски

Чувар

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

 

 

16

 

 

Иванчо  Милошевски

Возач

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

 

 

17

 

Чедo  Цветановски

Оператор на систем (КВ работник)

Одделение за правни, општи работи и јавни дејности

opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk 031/481-202

Лок.108

 

Scroll to Top