РЕШЕНИЕ за свикување на 55-та седница на советот на општина Кратово

Ја свикувам 55 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 04.02.2021 година (четврток) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 10.30 часот. За седницата го предлагам следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Извештај со Предлог – Одлука за усвојување на Извештај на Пописната комисија за извршен попис на средства, побарувања и обврски на ден 31.12.2020 година на Општина Кратово.

На седницата е поканет и Градоначалникот на општина Кратово и раководителите на јавни претпријатија, установи и органи на управата на локалната самоуправа одговорни за својата работа пред Советот на општина Кратово.

Претседател на Совет на општина Кратово

Слободан Постолов
Scroll to Top