Проектна програма за урбанистички план вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти

Проектна програма за урбанистички план вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4 времено сместување на КП бр.2937 КО Кратово

Решение за одобрување на ПП

Проектна програма за УП вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4-времено сместување

Scroll to Top