Повик за воспоставување на јавно приватно партнерство (улично осветлување)

Назив на предметот на концесијата : реконструкција, оддржување, управување и развој на јавното осветлување во о.Кратово

Природа и обем на концесијата: Со цел намалување на последиците од економско-енергетската криза, подобрување на условите за живот, давање на квалитетни услуги на граѓаните во делот на улично осветлување, а во услови на недостаток на извори на финансирање на капитални инвестиции, о.Кратово согласно изработената „Физибилити студија за оправданост од восопоствување на договор за ЈПП за реконструкција, оддржување, управување и развој на јавното освлетлување на о.Кратово“ започнува постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно-приватно партнерство

Прилози:  Оглас за ЈПП улично осветлување

Scroll to Top