Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР

Известување за јавен увид на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објекти со намена Е1 (фото-напонски панели) на дел од кп 737, 748, 749, 750, 787, 795, 796 и 797 КО Димонце - о.Кратово

Известување за јавен увид на Урбанистички проект за инфраструктура за поставување на 20kV подземен кабелски вод од трафостаница на КП 1900 до приклучна точка 1 на КП 179/1 , КО Талашманце – о.Кратово

Програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на РСМ

Проектни програми за фотоволтаични централи на КП 787,788,789,790,791, 794 793, 795, 796, 797 и 798

Графички дел на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.13 -површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 787,788,789,790,791, 794 793 и 798 КО Димонце, о.Кратово со планирана моќност од 10МW


Решение дел на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 787,788,789,790,791, 794 793 и 798 КО Димонце, о.Кратово со планирана моќност од 10МW


Решение дел на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 787,795, 796 и 797 КО Димонце, о.Кратово со планирана моќност од 10МW


Графички дел на Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на Урбанистички план за намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани на дел од КП 787,795, 796 и 797 КО Димонце, о.Кратово со планирана моќност од 10МW

Проектни програми за К.П. 787; К.П. 762; К.П. 754; К.П. 755; К.П. 737; К.П. 748 и К.П. 800


Решение за одобрување на ПП за КП 754 и КП 755 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напоски панели за производство на ел. енергија


Проектна програма – графички дел за КП 754 и КП 755 – фотоволтаични електрани


Решение за одобрување на ПП за КП 800 – Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напоски панели за производство на ел. енергија


Проектна програма – графички дел за КП 800 – фотоволтаични електрани

Известување за јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани (фотонапонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) на кп 524, кп525, кп533, кп534, КО Секулица и Графички дел
Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за објекти со намена Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани (фото-напонски панели за производство на ел. енергија кои се градат на земјиште), на кп бр.524, кп бр525 , кп бр.533, кп бр.534 КО Секулица, о.Кратово
Проектна програма и решение за нејзино одобрување:

Проектна програма, графички дел
Решение за одобрување на проектната програма

Проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план (за инфраструктурни водови) за довод на вода за с.Тополовиќ на дел од кп бр.693, дел од к.п. бр.2423, дел од к.п. бр.1367/1, дел од к.п. бр.1379, дел од к.п. бр 137, дел од к.п. 2426/1 и дел од к.п. бр.2050, КО Туралево, општина Кратово
Проектна програма и решение за нејзино одобрување:

Проектна програма, графички дел
Решение за одобрување на проектната програма

Проектна програма за измена и дополна на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена E1.13 - Површински соларни и фотоволтаични електрани со моќност од 0,97mv на КП1900, KO Талашманце, општина Кратово и решение за одобрување на проектот
Проектна програма и решение за нејзино одобрување:

Проектна програма
Решение за одобрување на проектната програма

Одлука за донесување на урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1МW и телекомуникациски столбови, м.в. КО Страцин Општина Кратово
Одлука за донесување на урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1МW  и телекомуникациски столбови, м.в. КО Страцин Општина Кратово Одлука за донесување на УПВНМ

Урбанистички план за вон населено место – Страцин

 

 

Scroll to Top