Образование

ООУ „Кочо Рацин“ Кратово

 

ООУ „Кочо Рацин“ Кратово

Адреса: ул. „Михајло Апостолски“ бр. 11 , 1360 Кратово

Телефон/факс: 031 481 118

е-маил: skolokratovo@gmail.com

Упатство со прирачник за одржување на училишни објекти

 

 

СОУ „Митко Пенџуклиски“

 

СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово

Адреса: ул. „Михајло Апостолски“, бр. , 1360 Кратово

Телефон/факс: 031 481 483

е-маил: soumitko@yahoo.com

 

 

Монографија 1960-2020 Митко Пенџуклиски
Екстерно тестирање на матурантите - СОУ „Митко Пенџуклиски“

Министерството за образование и наука (МОН) и Државниот испитен центар (ДИЦ) соопштија дека екстерната проверка на постигањата на знаењата на учениците од завршните години во средното образование ќе се спроведе од 30-ти јануари (понеделник) до 3-ти февруари (петок) годинава.

Според МОН, екстерната проверка е во тој период согласно одлуката за продолжување на зимскиот распуст, со која второто полугодие на учебната 2016/2017 година започна на 27 јануари 2017 год.

 

 

ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово

 

ЈОУДГ „Царка Андреевска“ Кратово

Адреса: ул. „6-ти Септември“, бр.1, 1360 Кратово

Телефон/факс: 031 481 705

е-маил: carka_andreevska@mt.net.mk

Scroll to Top