Локален младински совет на општина Кратово ЛМС

https://www.facebook.com/lmskratovo
https://www.facebook.co m/lmskratovo  https://www.instagram.com/lmskratovo/

Прашалник за потребите на младите во Кратово

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJd7y87M7WUBpnmT4jGVCY9KzVhLwVhLh5UoKbnBp0KQZiKA/viewform

Годишен извештај за работа на Локален младински совет на Општина Кратово:

Годишен извештај за работа на ЛМС 2022

Годишна програма за работа на Локален младински совет на Општина Кратово

(јануари 2023 – декември 2023) → ЛМС – годишна програма 2023

(јануари 2022 – декември 2022) → ЛМС – годишна програма 2022

Прирачник за локални младински совети
https://www.osce.org/mk/mission-to-skopje/491135

Прирачникот за локални младински совети, подготвен во тесно партнерство со Агенцијата за млади и спорт, е практична и вредна алатка и за општинските службеници и за младите во врска со нивниот ангажман во локалните младински совети. Има за цел да го поттикне локалното учество на младите во овие тела во согласност со Законот за младинско учество и младински политики. Прирачникот содржи практични чекори како да се воспостави локален младински совет, улоги и одговорности и за општинските службеници и за членовите на младинскиот совет и за процесот на примопредавање помеѓу раководството во заминување и новото раководство. Подготвен е на македонски јазик и преведен на англиски, албански, турски, српски и ромски јазик.

Scroll to Top