Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година усвоен од Владата на РСМ, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РСМ, на ден 07.06.2024 година се објавува:

Ј  А  В  Е  Н     П О В И К

до

евидентирани невработени лица за вклучување во

Програмата Општинско – корисна работа

 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско – корисна работа, проект  „Заедничка радост 2“  за работно ангажирање со скратено работно време од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување – Центар за вработување Кратово.

Евидентираните невработени лица кои немаат сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува ќе бидат вклучени во програмата при што 3 месеци ќе добијат задолжителна обука и 6 месеци работно ангажирање.

Вкупниот период на влученост на невработените лица преку програмата изнесува 9 месеци во кој влегува обуката и работниот ангажман.

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на задолжителната обука од 3 месеци за лицата кои не поседуваат соодветен сертификат/уверение признаен од релевантните институции за стекнати вештини/компетенции за занимања од социјалната и здравствената сфера согласно услугата која треба да се испорачува и за време на  работниот ангажман од 6 (шест) месеци/9(девет) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица – корисници на паричен надоместок и на корисници на право на Гарантирана минимална помош за времетраење на работно ангажирање ќе им биде активно претходно остварено право.

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата.

 

За кандидатите кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско – корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 13.750,оо денари бруто износ за времетраењето на обуката и работното ангажирање, со вклучени данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест.

 

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 

– долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција, со предност на невработени лица над 5 години);

– млади лица до 29 години;

– лица постари од 50 години;

– жени припадници на ромската етничка заедница и  на останатите етничките заедници;

– лица припадници на ромската етничка заедница;

– самохрани родители;

– родители на 3 и повеќе деца.

 

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на:

 

Работно место 1: Асистент за самостојно живеење

 

Позиции за работно место 1:   3

Потребни квалификации и занимања за Работно место 1: НКВ/ССС/ВСС со или без сертификат за обука

 

Работно место 2: Социјален медијатор

 

Позиции за работно место 2:   1

Потребни квалификации и занимања за Работно место 1: /ВСС

 

Заинтресираните невработени лица Пријави за учество во Програмата „Општинско – корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување – Центар за вработување Кратово во периодот од 07.06.2024 година до 13.06.2024 година, од 08:00 до 14:00 часот.

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Кратово и избраните кандидати.

Детални информации за Програмата „Општинско – корисна работа“ можат да се добијат во општина Кратово кај лицето Катерина Пешевска, Општински координатор за Програмата „Општинско – корисна работа“, Агенција за вработување – Центар за вработување Кратово кај лицето Магдалена Арсовска,  Центар за социјлна работа Кратово кај лицето Иванка Митевска.

 

Бр.08-588/12

07.06.2024 година

 

ГРАДОНАЧАЛНИК

на општина Кратово

      Тодорче Николовски

Scroll to Top