Известување за јавен увид на изработен Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4-времено сместување на КП 2937, КО Кратово

Известување за јавен увид

КП 2937

Scroll to Top