Интерен оглас бр.2/2022

Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 13 од Правилникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ, следење, оценување и предлагање на мерки за подобрување на општина Кратово бр.01-1566/2 од 29.11.2016 година, Правилникот за систематизација на работните места во општина Кратово бр. 01-969/5 од 25.11.2021 година, Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општина Кратово бр.01-82/1 од 12.01.2022 година и Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во општина Кратово бр.01-431/1 од 10.03.2022 година, Годишниот план за вработување –измена и дополнување бр.08-115/1 од 24.01.2022 година, Градоначалникот на општина Кратово, објавува

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2022

За унапредување на 1 (еден) службеник – овластено службено лице од областа на безбедноста во ТППЕ Кратово, за следното работно место:

  1. Пожарникар спасител – водач на група, со шифра ПОЖ 0210 В02 000 – 1 извршител.

Потребни услови предвидени за работното место согласно Правилникот за систематизација на работните места:

Општи услови

– да е државјанин на Република Македонија,

– активно да го користи македонскиот јазик,

– да е полнолетен,

– да има општа здравствена способност зa работното место и

– со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност.

Посебни услови

а) Стручни квалификации:

– за сите нивоа од категоријата В – ниво на квалификации  IV според Македонската рамка на квалификации  и стекнати најмалку 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ или МКСОО или најмалку вишо или средно образование;

б)Сертификат за стекната квалификација пожарникар од институција овластена од Министерството за образование и наука;

в)Положен возачки испит од Ц категорија;

г) Работно искуство, и тоа:

– за нивото В2 најмалку две години работно искуство во струката евидентирано во Агенцијата за вработување на Република Македонија како работен стаж;

  • Распоред на работно време: во смени непрекинато од 07 до 19 часот и од 19 до 07 часот;
  • работни часови во неделата: 40;
  • Паричниот износ на основната нето плата 32.783,00 денари.

На интерниот оглас може да се јави службеник, вработен во ТППЕ Кратово, кој ги исполнува општите и посебните услови за пополнување на работното место пропишани за соодветното ниво во актот за систематизација, како и:

– бил оценет со оценка А или Б на оценувањето во годината пред унапредувањето;

– ги исполнува работните компетенции предвидени за работното место на кое се унапредува;

– е распореден на ниво непосредно пониско од нивото на кое се унапредува;

– поминале најмалку две години од неговото последно унапредување;   и

– во последната година не бил казнуван поради кршење на работниот ред и дисциплина или неисполнување на работните обврски утврдени со закон.

Рокот за доставување на пријавите изнесува 3 (три) дена, сметано од денот на објавување на интерниот оглас.

Кон пријавата канидатите можат да ги приложат следниве докази во скенирана форма:

– потврди за успешно реализирани обуки и/или

– потврди за успешно реализирано менторство (како ментор или менториран службеник.

 

Пополнетата пријава и доказите за податоците содржани во пријавата, кандидатите треба да ја поднесат во писмена форма преку Архивата на Општина Кратово до Одделението за управување со човечки ресурси и електронски преку службената електронска адреса: contact.kratovo@gmail.com.

Ненавремена, нецелосна и неуредна поднесена пријава, нема да биде предмет на разгледување.

Во пријавата кандидатите се должни под материјална и кривична одговорност да потврдат дека податоците во пријавата се точни а доставените докази верни на оригиналот.

НАПОМЕНА: Кандидатот кој внел лажни податоци во пријавата се дисквалификува од натамошна постапка по овој оглас.

Постапката ќе ја спроведе Комисијата за селекција за унапредување формирана од страна на Градоначалниkот

Интерен оглас бр.2/2022

Пријава за интерен оглас

Scroll to Top