Буџет и завршни сметки

Буџет

 

Предлог - Буџет на општина Кратово за 2023 година
Предлог Граѓански буџет за 2023 год
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДЛОГ БУЏЕТ2023
Фискална табела за Буџет на општина Кратово за 2023 година
Биланс на капитални расходи – потставка
Биланс на приходи – потставка
Биланс на расходи – потставка
Биланс на тековно оперативни расходи – потставка
Втор посебен дел – поставка
Основен буџет на општина Кратово – расходи 2023
Вкупен Буџет на општина Кратово приходи и расходи 2023 година
Среднорочно буџетирање – финансиски проекции
Предлог финансови планови од институции за Буџет на Општина Кратово за 2023:

 1. Финансов план за СОУ „Митко Пенџуклиски“наменски и блок дотации 2023
 2. Финансов план за СОУ „Митко Пенџуклиски“ самофинансирачки активности
 3. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ наменска блок дотација
 4. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ донаторска сметка
 5. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ 785
 6. Финансов план за ООУ „Кочо Рацин“ 785 донаторска сметка
 7. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ 785
 8. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ 785 дон.сметка
 9. Финансов план 785 донаторска сметка ООУ „Кочо Рацин“
 10. Финансов план за 2023 ООУ „Кочо Рацин“ самофинансирачки активности
 11. Детска градинка ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Буџет на Општина Кратово за 2022 година
Буџет на општина Кратово за 2020 година
Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кратово за период 01.01.2020 до 31.12.2020
Одлука за измени и дополнувања на Буџет на општина Кратово за 2020 година (Трет ребаланс) со образложение
Одлука за измени и дополнувања на Буџет на општина Кратово за 2020 година (Втор ребаланс) со образложение
Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кратово за период 01.01.2020 до 30.09.2020
Одлука за дополнување на Одлука за извршување на Буџет на општина Кратово за 2020 година
Одлука за измени и дополнувања на Буџет на општина Кратово за 2020 година (Прв ребаланс) со образложение
Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кратово за период 01.01.2020 до 30.06.2020
Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кратово за период 01.01.2020 до 31.03.2020
Образложение кон Буџетот на општина Кратово за 2020 година
Одлука за извршување на Буџетот на општина Кратово за 2020 година
Буџет на општина Кратово за 2020 година

Завршни сметки

Завршна сметка за 2023 Општина Кратово
Годишна (Завршна) сметка на Буџетот на Општина Кратово за 2023 година

Завршна сметка 2023 година-Буџет на општина Кратово 1

Завршна сметка 2023 година-Изработка на стратегија за развој на туризмот

Завршна сметка 2023 година-Орган на општина Кратово 3

Завршна сметка 2023 година-Проект креирање можности за работа за сите 4 УНДП 6

Завршна сметка 2023 година-Сметка за вработување при о.Кратово

Завршна сметка 2023 година-Сметка за едношалтерски систем

Завршна сметка 2023 година-Сметка за набавка на 1подиум(бина) и 6 дрвени изложбени штандови

Завршна сметка 2023 година-Сметка за набавка на возило за квалитетни услуги

Завршна сметка 2023 година-Сметка за наменска дотација 4

Завршна сметка 2023 година-Сметка за набавка на машина за чистење на улици-метларка

Завршна сметка 2023 година-Сметка за наменска дотација за ТППЕ 5

Завршна сметка 2023 година-Сметка за обезбедување на вода во с.Коњух

Завршна сметка 2023 година-Сметка за патишта при о.Кратово

Завршна сметка 2023 година-Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здраствен Дом-Кратово

Завршна сметка 2023 година-Сметка за про чиста околина

Завршна сметка 2023 година-Сметка за финансиска поддршка на ЕЛС

Образложенија кон Финансиските извештаи на општина Кратово за 2023 година-2

Завршна сметка за 2022 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2022 на Дом на култура „Лазар Софијанов“
Завршна сметка за 2022 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2022г
Завршна сметка за 2022 год -Сметка за про чиста околина
Завршна сметка за 2022 год-Набавка на машина за чистење на улици-метларка
Завршна сметка за 2022 год-Орган на општина Кратово
Завршна сметка за 2022 год-Финансиска поддршка за ЕЛС
Завршна сметка за 2022год -Едношалтерски систем
Завршна сметка за 2022год-Буџет на општина Кратово
Завршна сметка за 2022год-Изработка на стратегија за развој на туризмот
Завршна сметка за 2022год-Набавка на возило за квалитетни услуги
Завршна сметка за 2022год-Наменска дотација
Завршна сметка за 2022год-Општина Кратово -ОИК
Завршна сметка за 2022год-Проект креирање можности за работа за сите 4УНДП
Завршна сметка за 2022год-Реконструкција на постојна улица
Завршна сметка за 2022год-Сметка за вработување
Завршна сметка за 2022год-Сметка за наменска дотација ТППЕ
Завршна сметка за 2022год-Сметка за обезбедување на вода во с.Коњух
Завршна сметка за 2022год-Сметка за патишта
Завршна сметка за 2022год-Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово
Образложение кон финансиските извештаи на о. Кратово за 2022 година

Завршна сметка за 2022 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2021 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2021 на ЈОУДГ „Царка Андреевска
Завршна сметка за 2021 на Општина Кратово
 Завршна сметка на Буџетот на Општина Кратово за 2021
Завршна сметка на Буџет на општина Кратово за 2021 година
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за за агенција за вработување на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Буџет на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за квалитетни услуги на граѓани
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за набавка на машина за чистење на улици – метларка на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за наменска дотација на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за ОИК на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за орган
Завршна сметка за 2021 година- Сметка за ЈП државни патишта на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за реконструкција на улица Гоце Делчев
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за наменска дотација ТППЕ на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за проект креирање можности за работа за сите 4 УНДП на општина Кратово
Завршна сметка за 2021 година – Сметка за проект чиста околина
Завршни сметки 2021
Завршна сметка за 2021 на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на ЈП „Кратово“ Кратово
Завршна сметка за 2020 на Општина Кратово
Завршна сметка на Буџетот на општина Кратово за 2020 година
Завршна сметка за 2020 година – Буџет на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Орган на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за агенција за вработување на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за ЈП за државни патишта на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за набавка на машина за чистење на улици – метларка на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за наменска дотација на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за наменска дотација ТППЕ на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за ОИК на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за подобрување на медицинската средина на ЈЗУ Здравствен дом Кратово на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за проект креирање можности за работа за сите 4 УНДП на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за реконструкција на постојна улица, изградба на локален пат и изградба на паркинг на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 година – Сметка за финансиска поддршка на ЕЛС сл.весник 209-18 на општина Кратово
Завршна сметка за 2020 на СОУ „Митко Пенџуклиски“
Завршна сметка за 2020 на ЈОУДГ „Царка Андреевска“
Завршна сметка за 2020 на Музеј на град Кратово
Завршна сметка за 2019 на СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово
Завршна сметка за 2019 на ЈП Кратово
Завршна сметка за 2019 на Општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за финансиска поддршка на ЕЛС сл.веснк 209-18 на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за реконструкција на постојна улица, изградба на локален пат и паркинг на о.Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за проект креирање можности за сите 4 УНДП на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за ОИК на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за наменска дотација на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за наменска дотација – ТППЕ на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за ЈП за државни патишта на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за изработка на стратегија за развој на туризам на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за едношалтерски систем на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Сметка за Агенција за вработување на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Орган на општина Кратово
Завршна сметка за 2019 г – Буџет на општина Кратово
Биланс на приходи
Биланс на расходи
Годишен извештај за Буџетот на Општина Кратово за 2019г.
Посебен дела на завршна сметка
Фискална за 2019
Scroll to Top