Листа на податоци

Административна такса

Доказ за уплата на Административна такса во висина од 50,00 ден. образец: ПП 50 за поднесено Барање до ЕЛС Кратово

Трезорска сметка – 100000000063095-НБРМ,

Уплатна сметка – 840-137-03182 , шифра – 722 315   00,

Цел на дознака: Административна такса 

 

Листа на информации

I. Совет на општина Кратово:

 • Програма за работа на Советот на општина Кратово
 • Акти (одлуки, заклучоци, решенија, програми, мислења, ставови и др.)
 • Статут на општина Кратово
 • Деловник за работа на Советот на општината
 • Службен Гласник на општина Кратово
 • Буџет на општина Кратово и актите за неговото извршување
 • ГУП и ДУП

II. Градоначалник на општината

 • Правилник за систематизација на работните места во општинската администрација
 • Акти на Градоначалникот (решенија и сл.)
 • Отворени повици за јавни набавки
 • Повици (објави) за јавни набавки од мала вредност и тендерската документација
 • Заклучоци за објавување на акти донесени од Советот во Службен Гласник на општината
 • Предлог Програми, проекти и стратегии за Локален економски развој
 • Податоци од областа на прeтшколското, основното и средното образование, културата, музејската дејност и социјалната заштита
 • Информации од областа на ТППЕ заштита
 • Огласување на слободни работни места во општинската администрација

III. Органи на општинската администрација

Сите информации од јавен карактер

 • Информациите од интерес за барателите на информации, истите можат да ги бараат усмено, писмено или во електронски запис, со увид во информацијата, препис или фотокопие или електронски запис доколку општината таков може да обезбеди.
 • При давањето на информациите ќе се применуваат решенијата содржани во законот за слободен пристап до информациите.

 

Scroll to Top