Јавни Набавки

Известување за реализирани договори
Известување за склучени договори
Огласи 2019

Оглас бр.1/2019 – Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на територијата на општина Кратово 

Заловување и стручен третман на бездомни и нерегистрирани кучиња на терит

Оглас бр.2/2019 – Набавка на гуми за пожарникарски возило

Набавка на гуми за пожарникарско возило 

Оглас бр.3/2019 – Ангажирање на механизација за справување со последиците од невремето

Ангажирање на механизација за справување со последици од невреме

Оглас бр.4/2019 – Набавка на канцелариски материјали

Набавка на канцелариски материјали

Оглас бр.5/2019 – Ангажирање на механизација за справување со последеци од невреме

Ангажирање на механизација за справување со последици од невреме (1)

Оглас бр.6/2019 – Набавка на материјали за улично осветлување

Набавка на материјали за улично осветлување

Оглас бр.01020/2019 – Набавка на материјали за улично осветлување за потребите на општина Кратово

Набавка на материјали за улично осветлување за потребите на општина

Оглас бр.02068/2019- Прскање за заштита од комарци на територијата на општина Кратово за 2019 година

Прскање за заштита од комарци на територијата на општина Кратово за 2019 година

Оглас бр.05196/2019- Реконструкција на пат од с.Железница до с.Крилатица со поврзување на регионален пат P1205 од км 0+000, до км 6+352,19 и крак од км 0+000до км 0+348,14,, општина Кратово

Поедноставена отворена постапка_Рекоснтрукција на пат од с.Железница до с.Крилатица со поврзување на

Оглас бр.05262/2019 – Изградба на патен правец регионален пат П1205-с.Талашманци -с.Крилатица, с.Нежилово од км 0+000 до км 2+928,52 , општина Кратово

Поедноставена отворена постапка_Изградба на патен правец регионален пат П1205-с.Талашманци -с.Крилат

Оглас бр.05657/2019 – Поставување на урбана опрема во с.Шлегово, с.Страцин, с.Трновац, с.Крилатица, с.Коњух и с.Туралево

Поедноставена отворена постапка_Поставување на урбана опрема во с.Шлегово, с.Страцин, с.Трновац, с.К

Оддржување на градски улици и локални патишта на територијата на општина Кратово
Огласи 2018

Оглас бр.2/2018 – Набавка на прехранбрени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Набавка на прехранбени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Оглас бр.3/2018 – Изработка на проектна документација за 2018

Изработка на проектна документација за 2018 година

Оглас бр.4/2018 – Набавка на прехранбени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Набавка на прехранбени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Оглас бр.5/2018 – Набавка на канцелариски материјали за 2018 година

Набавка на канцелариски материјали за 2018 година

Оглас бр. 6/2018 – Набавка на материјали за улично осветлување за 2018 година

Набавка на материјали за улично осветлување за 2018 година

Оглас бр. 7/2018 – Геодетски услуги за потребите на општина Кратово

Геодетски услуги за потребите на општина Кратово

Оглас бр. 8/2018 – Набавка на прехранбени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Набавка на прехранбени продукти и хигиенски средства за 2018 година

Оглас бр. 9/2018 – Набавка на градежни материјали за 2018 година

Набавка на градежни материјали за 2018 година

Оглас бр. 10/2018 – Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за 2018 година

Набавка на прехранбени продукти и пијалоци за 2018 година

Оглас бр. 11/2018 – Отворена постапка_Реконструкција-обновување на улица „Вера Јоциќ“ и изградба на потпорен ѕид

Отворена постапка_Реконструкција-обновување на улица ,,Вера Јоциќ,, и изградба на потпорен ѕид

Оглас бр. 12/2018 – Вршител на стручен надзор над градби во општина Кратово за 2018_19

Вршител на стручен надзор над градби во општина Кратово за 2018_19

Оглас бр.13/2018 – Авионскотретирање против комарци во општина Кратово за 2018  година

Авиотретирање против комарци во општина Кратово за 2018 година

Оглас бр.16/2018 – Реконструкција на локален пат во с.Близанци

Реконструкција на локален пат во с.Близанци

Оглас бр.17/2018 – Реконструкција на локален пат во с.Крилатица-Општина Кратово

Реконструкција на локален пат во с.Крилатица-Општина Кратово

Оглас бр.18/2018 -Набавка на лесно масло за горење за потребите за потребите на општина Кратово

Набавка на лесно масло за горење за потребите за потребите на општина Кра

Оглас бр.21/2018 – Извршител за зимско оддржување и пробивање на локални патишта и улици во општина Кратово и околните населени места за 2019 година

Извршител за зимско оддржување и пробивање на локални патишта и улици во_

Оглас бр.22/2018 – Набавка на горива за службени возила на општина Кратово за 2019 година

Оглас бр.23/2018 – Избор на приватна агенција за вработување за 2019 година

Избор на приватна агенција за вработување за 2019 година

Scroll to Top